Mi az ikon?

Mi az ikon?

Az ikon nem egyéb, mint vallásos témájú kép, áhítat keltésére szolgáló ábrázolás; olyan szent kép, mint amilyenekkel tele vannak a templomok, s amilyeneket otthon őrzünk hitünk kimutatására, imáink ihletésére. Az ikon esetében a főhelyet Isten foglalja el, Isten misztériuma, amely az ikon művészetén keresztül nyer kifejezést.

Az ikon...

Mi az ikon?

Az ikon nem egyéb, mint vallásos témájú kép, áhítat keltésére szolgáló ábrázolás; olyan szent kép, mint amilyenekkel tele vannak a templomok, s amilyeneket otthon őrzünk hitünk kimutatására, imáink ihletésére. Az ikon esetében a főhelyet Isten foglalja el, Isten misztériuma, amely az ikon művészetén keresztül nyer kifejezést.

Az ikonok tehát az egész keresztény közösség kincsét alkotják.

 

Az első ikonok az V. és VI. században keletkeztek, amikor még semmiféle megosztottság nem volt az egyházban, sőt sohasem látott egységben küzdött az eretnekségek ellen és az első zsinatok határozatainak megvalósításáért.

Oroszország csak az ezredik év táján tért meg a keresztény hitre, Bizánc utolsó térítése volt és eredetileg Oroszország a bizánci egyház egyik egyházmegyéje volt. Az ikonok tehát az egész kereszténység közös kincsét alkotják.

1054-ben viszont áthidalhatatlan szakadék keletkezett: a római és konstantinápolyi egyházra szakadt, az utóbbi „par excelence ortodox”-nak nevezte magát. Az ikon az egyházszakadás előtt négy-öt évszázadon keresztül széles körben elterjedt az egész keresztény világában Egyiptomtól Szíriáig a bizánci Kelettől a karoling Nyugatig. Kevesen tudják, hogy a legrégibb fennmaradt ikonok közül néhány éppen Rómában található, ahol eredetileg készültek is. Tulajdonképpen a középkori olasz művészetben is egészen Duccio di Buoninsegnáig és Giottóig, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Szilárdan kötődik az ikonábrázoláshoz, annak módszeréhez, jelképeihez, nyelvezetéhez. Az ikonok esetében a művészet valami más szolgálatában áll, csak kiegészítő, marginális jellegű. Az ikon esetében a fő helyet Isten foglalja el, Isten misztériuma, amely az ikon művészetén keresztül nyer kifejezést.

Az ikon az isteni lényegből szentségileg részesül. Az ikon az a hely, ahol Isten jelen van, ahol találkozni lehet vele, az ikon az Isten végtelen könyörületessége, kegyelme, alkalom arra, hogy megérintsük köpenye szegélyét.

V. századtól kezdve, miután a keresztény vallás hivatalos államvallássá lett, nagy lendületet adott a művészetnek. A II. nikaiai zsinat határozta meg azután az ikonok értékét és természetét, kijelentve, hogy az ikonok mögött Isten fiának megtestesülése, azaz Krisztus istenemberi természete rejlik. Ennek az elméletnek legkiválóbb szószólója Damaszkuszi Szent János egyházatya volt, aki kitartóan prédikált a szent ábrázolások védelmében, a képrombolás ellen.

A képekben mutatkozik meg legnyilvánvalóbban, hogy Isten emberi természetet vett fel, és azt elválaszthatatlan módon egybeolvasztotta az istenivel. Ikon ezért önmagában miraculum csoda teofánia megjelenés, epifánia jelenvalóság, amelyben az Ábrázolt titokzatos módon jelen van. 730-843-i zsinat helyreállította az ikonok tiszteletét és képrombolást eretnekségnek bélyegezte. XI. század a bizánci művészet egyik áramlata a klasszikus hagyomány felelevenítése volt.

 

Az ikonok védőszentje Damaszkuszi Szent János

 

Az ikonok színei:

 

Arany a színek színe: A bizánci ikonfestészet kedveli az aranyat, bőségesen használja a hátterekhez, tiszta aranyból való vékony lemezekkel borítják az ikonokat és a ruhák az épületek tömegének hangsúlyozásához. Arany szeretete az ókorból ered, akárcsak a bizánci ikon szinte valamennyi eleme. Az arany a fényt idézi, amely ott van az arany ragyogásában, nemes fényében. A keresztény ikonográfia átvette az arany-fény metaforát az ókori világtól, az arany a színek színe, nem létezik a természetben, tehát nem a teremtett fényt jelenti, hanem azt, amely elárasztja a teremtményt, átváltoztatja, s így a Paradicsom részesévé teszi. Így az arany jelenléte mindig az isteninek a jele, a láthatatlan jelenlété, amely magában foglalja az egész Világmindenséget. Az arany fénylő volta elvakít, elkápráztat, megvilágítja az anyagot, titokzatos tüzet gyújt benne, de ugyanakkor, elrejti a térbeli perspektívát, amelyet így nem fedez fel a szem. A valóságot, mint misztériumot adja vissza, a hangsúlyt Isten félelmetes erejére, jelenlétére helyezi.

 

A fehér: az isteni világot megjelenítő lelki, szelem állapotot jelöli.

Vörös szín: lelki, szellemi állapotot jelölt. Ez a szín a földi világban megnyilatkozó isteni tevékenységet mutatja a mártír vértanúságot szimbolizálja. Szent Mihály harcos angyal köpenyét, szeráfokat a dicsfény kontúrja is piros.

Kék szín: az ikonok az isteni élet titokzatosságát jelenti spirituális szín.

Zöld: kisugárzás nyugodt és semleges színe. Szentlélek jelképes színe.

 

Ikonok fajtái:

A hagyomány szerint az Istenanya ikonjai is csodás eredetűek. Az orvos és festő Lukács Evangélistának adatott meg a lehetőség, hogy háromszor is megfesse a Szűz arcmását, még Mária életében. Mária három arcképe lett a Mária-ikonok három ikonográfiai alaptípusa.

 

 1. Eleusza „Meghatódott Istenanya”

  Ez a kép az anyát és isteni fiát szoros, de gyengéd ölelésben ábrázolja. Mária arcán fény és árnyék ellentétben, szomorú és töprengő megdöbbenéssel teli tekintetében a fájdalom és a szeretet tükröződik és az isteni akarat békés elfogadása.

 

 1. Hodigitria „Útmutató”

  Istenanya a karján tartja gyermekét és a kezével rámutat, mivel Ő az út, az igazság és az élet. Egyik kezében a törvénytekercset tartja, a másikkal áldást oszt.

 

 1. Orans

  Az az ikontípus, amelyen az Istenanyát szemből ábrázolják, karját az égre emeli könyörgő mozdulattal. A hívők felé fordítja tekintetét, felszólítja őket arra, hogy bízzanak Krisztusban, akinél Ő is közbenjár az emberiségért. Ennek a modellnek az egyik változatát a Jel Istenanyának hívják.

  Imádkozó Istenanya keblén egy ovális medalionban ott van Krisztus-Immanuelnek a megtestesülés előtti Megváltó képe. Izajás jövendölése: „ Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Igen, a szűz fogan, fiút szül és Immanuelnek nevezi el.”

  Így ez az ikon az emberek között jelenlévő és megtestesült (Máriában Isten megmutatkozása).

  Mária, Ádám leszármazottja, mindig kék ruhát visel a teremtés színét, de bíbor köpenybe burkolózik az istenség és királyság színébe, mert őt választotta ki, hogy az Isten a Világ Királyának anyja legyen. Fején, vállán ragyogó három csillag, ősi szír szüzességi szimbólum. Mária szűz volt szülés előtt, alatt és után is. Mindig a fiával vagy hozzá kapcsolódó kompozíció alakjaként ábrázolják.

  Mária az Új Éva az istenivé lett teremtmény. Ő az egyház maga. „Isten emberré lett, hogy az ember Istenné lehessen” – mondják az egyházatyák.

   

  Krisztus – ikonok

  A hagyomány szerint, három alapvető kánoni típus létezik.

 1. Arkheiropoietosz: a megváltó nem kézzel festett képmása, amelyet Jézus legrégebbi és leghitelesebb képmása. Ez a feltámadó testének lenyomata halotti leplén (modilion), amelyet a legenda szerint elküldött Edessza súlyosan beteg királyának Ábgárnak. – A kompozíción Krisztus komoly, elmélyült, végtelen szelíd arca van, kifejezi az ember iránti fájdalmas szenvedélyes szeretetet, amely miatt halálra adja magát, hogy így vezesse vissza az Atyához az egész teremtést, hogy az része lehessen az isteni életnek.

 2. Pantokrátor: Mindenek felett uralkodó Krisztus az, aki önmagába foglalja a létezést, a transzcendens Isten megmutatkozásának – epifániájának kifejezése, azé, aki emberi vonásokat öltött. Ő az élet Ura, életet ad a létezőnek. Krisztus jobbja áldására emelkedik, bal kezében zárt vagy nyitott könyv, a törvény jelképe. Bíbor ruhája (a császár színe). Krisztusnak a világ feletti uralmát jelképezi még a kék köpeny a megtestesülésével magára vállalt emberségnek a jele. A háttér aranyozott, azt az Isten teremtette fényt jelenti, amelyben Krisztus – ember megmerült és szintén arany fényben egy kereszt van, karjai között három görög betű, amely Isten szent nevére utal. (az aki OWN)

 3. Megváltó trónon dicsőségben: ez az ábrázolás az ikonosztázionon a Deészisz rendjében központi helyet foglalja el. Ez a második eljövetel – Krisztus trónja felé fordul imádkozó tartással. Krisztus fénybe öltözött, a ruha finom arany erezete itt a fényt jelenti.

 • vörös négyzetbe illesztett trónon ül

 • vörös négyzetet egy kék oválisba helyezi a festő, ez a négyzet az örökkévalóságot és az eget jelképezi, s abból a szeráfok arca és szárnya bukkan elő.

A kör mögött látható egy másik vörös négyzet, amelynek sarkaiban a négy evangélista jelképét ábrázolja. Ebben az összetett szerkezetben van Krisztus, a Szentségtől áthatott ünnepélyes és ragyogó alakja az élet adóé, a halál örökös legyőzőé.

 

Ránk maradt első ikonok a VI. században születtek, bár tükrözik a kor festői hagyományait, már átmenetet jeleznek az ókori festészetből, az ikon új felfogása felé. Ezt különösen jól jellemzik a három nagyon magas technikai színvonalú ikon: Krisztus pantokrátor, Istenanya Szent Theodorral és Szent Györggyel valamint két angyallal.

 • hellenisztikus arcképre utal, ezeken a mozgékony arc eleven gondolkodó tekintet

 • természetes testtartás

 • erőteljes ecsetvonások lendülete

Ezek az alapvető stílusvonások kapcsolódnak a kép nagyon mély szellemiségéhez.

 

Az ikon létrehozásához engedelmességre, tapasztalatra, hozzáértésre, zsenialakításra van szükség, de főképp aszkézisre, alázatosságra és élő hitre. A festő tudja, hogy ő csak a „kezét kölcsönözte” az Úrnak, hogy Ő megmutatkozzék. Tudja, hogy szolgálatot teljesített, betöltötte a feladatot, amelyre elhívták. Ezért nem is írja alá művét, névtelen marad, mert mindaz, amit abban elbeszél nem az övé, hanem Isten örök misztériumához tartozik.

 

1132 előtt Konstantinápolyból két Mária ikon érkezett Oroszországba, az egyik később a Vlagyiméri Istenanya nevet kapta.

A képet többször restaurálták, újra festették, de még ma is őrzi az Istenanya és a gyermek vonásaiban az eredeti művet. Nagyon finom arcvonások, az arc ovális formája, a mandula vágású szemek, az egész arc arisztokratikus volta a koménoszi kor jellemző ízlését tükrözi.

Bővebben

Mi az ikon? Ebben a kategóriában nincsenek termékek.